Mold Release Spray

Το Mold Release Spray είναι υλικό διαχωρισμού σε μορφή σπρέι για πολλαπλές χρήσεις. Ιδιαίτερα αποτελεσματικό σε εφαρμογές με Cold foam, Elasto Skin και Gel-foam.


Κωδικός προϊόντος: 08099/00

 

Περιγραφή προϊόντος

Το Mold Release Spray είναι υλικό διαχωρισμού σε μορφή σπρέι για πολλαπλές χρήσεις. Ιδιαίτερα αποτελεσματικό σε εφαρμογές με Cold foam, Elasto Skin και Gel-foam.

Hazard statements

Hazard statements: H221 Εύφλεκτο αέριο. H229 Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί.

Precautionary statements: P102 Μακριά από παιδιά. P210 Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. P211 Μην ψεκάζετε κοντά σε γυμνή φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης. P251 Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση. P410+P412 Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50 °C/122°F.

Πρόσθετες πληροφορίες: Do not spray into eyes. Buildup of explosive mixtures possible without sufficient ventilation. Disposal / recycling of completely emptied container only.

Danger

  • επικίνδυνα προϊόντα

Προσοχή!

Σας προτείνουμε

Σειρές της Κryolan
  • Digital Complexion
  • Dermacolor
  • Aquacolor
  • Supracolor
  • Nebula
  • Pintura
  • Clean & Care